Porozumienie pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, Polską Razem oraz Solidarną Polską z dnia 19 lipca 2014 r.

Porozumienie pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, Polską Razem oraz Solidarną Polską z dnia 19 lipca 2014 r.

W obliczu kryzysu politycznego, jakiego staliśmy się świadkami w ostatnich tygodniach, i świadomi odpowiedzialności za losy Ojczyzny, Prawo i Sprawiedliwość, Polska Razem Jarosława Gowina i Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro zawierają porozumienie w celu stworzenia silnej alternatywy dla skompromitowanego i szkodzącego Polsce rządu koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Wydarzenia, które nastąpiły w ciągu ostatnich tygodni, w sposób bardzo dobitny pokazały Polakom, że kryzys polityczny osiągnął skalę poważniejszą niż kiedykolwiek w czasie rządów koalicji PO-PSL. Ujawnione nagrania z rozmów, jakie prowadzili ze sobą członkowie rządu Donalda Tuska i inni najważniejsi urzędnicy państwowi, stanowią dowód na istnienie patologii, które dotyczą praktycznie wszystkich obszarów życia publicznego. Kryzys dotyczy układu politycznego PO-PSL rządzącego w Polsce – Donald Tusk nie jest w stanie skoordynować działań swoich ministrów i prowadzonej przez nich polityki.

Ofiarą tego kryzysu padły również instytucje Państwa - zdaniem Ministra Spraw Wewnętrznych „państwo polskie istnieje tylko teoretycznie”. Kryzys dotknął też sfery podstawowych wartośc,i których powinno przestrzegać państwo aspirujące do zachodnioeuropejskich tradycji kulturowych, czyli wartości demokratycznego państwa prawa.

Nagrania pokazują, jak zobowiązany mocą ustaw do apolityczności Prezes Narodowego Banku Polskiego prowadzi zakulisowe targi zmierzające do uniemożliwienia zwycięstwa w wyborach partii opozycyjnej i ustala politykę kadrową Premiera. Wiele innych pojawiających się w ujawnionych materiałach informacji obnaża nieudolność, hipokryzję i arogancję obecnej władzy. Działania ABW i prokuratury, które nastąpiły po ujawnieniu taśm, zmierzające do odebrania z redakcji tygodnika zawierających je nośników, kompromitują instytucje państwa i zaprzeczają zasadzie praworządności, będąc w istocie zamachem na wolność słowa i próbą zastraszania mediów.

Polityka prowadzona w Polsce przez ostatnie lata w dużej mierze nastawiona była na kontynuację wielu wadliwych mechanizmów i powiazań z okresu PRL. Jest to powodem szeregu patologii obecnych w naszym życiu politycznym, takich jak korupcja i dążenie do realizacji partykularnych interesów, kosztem dobra całego społeczeństwa. Naszym celem jest budowa silnego i uczciwego Państwa, zapewniającego poczucie bezpieczeństwa swoim obywatelom oraz tworzącego warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.

Sygnatariusze porozumienia są zdania, że Rada Ministrów kierowana przez Donalda Tuska straciła mandat do dalszego sprawowania rządów i dlatego opowiadali się za koncepcją przyspieszonych wyborów poprzedzonych powołaniem rządu technicznego. Próba uchwalenia konstruktywnego wotum nieufności została jednak storpedowania przez parlamentarzystów klubów popierających skompromitowany rząd.

- Strony porozumienia uznają, iż nadzwyczajna sytuacja, w jakiej znalazło się państwo polskie, wymaga zjednoczenia sił i koordynacji działań zarówno na forum parlamentu, jak i w terenie, szczególnie w nadchodzących wyborach samorządowych. Będąc świadomymi, że Polsce potrzebny jest kompetentny, sprawny i uczciwy rząd strony podejmą partnerska współpracę.
- Strony będą solidarnie współpracować odpowiednio na forum Sejmu, Senatu, na forum Prezydium, Konwentu Seniorów, Komisji i Prezydiów Komisji Sejmowych i Senackich i innych gremiów.
- Strony Porozumienia będą dążyły do wspólnych uzgodnień programowych.
- Strony Porozumienia ustalają, iż kontakty ich przedstawicieli z mediami będą nacechowane odpowiedzialnością i troską o losy Państwa i Narodu oraz wolą realizacji Porozumienia, a także budowy wzajemnego zaufania pomiędzy Stronami.